Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Οι νέες τροπολογίες για τα φθοριούχα αέρια (F-gases)

15-09-2023

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (members of the European Parliament (MEPs)), στις 30 Μαρτίου 2023, ψήφισαν υπέρ των τροπολογιών στην πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση της οδηγίας των φθοριούχων αερίων (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. Το επόμενο βήμα θα είναι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ για την οριστικοποίηση της νομοθεσίας.

 

Στόχος των εν λόγω τροπολογιών είναι η σταδιακή μείωση των υδροφθορανθράκων (HFCs) στην αγορά της ΕΕ από το 2039 και μετά την πλήρη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και κατανάλωσης HFC έως το 2050.

Oι κύριες τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη μείωση των HFC το αργότερο έως το 2050
 • Απαγορεύσεις χρήσης τους σε ψύκτες, αφροί, ψύξη μεταφορών και τεχνικά αερολύματα
 • Πολλαπλές απαγορεύσεις των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου (f-gases, τόσο HFCs όσο και HFOs) σε αντλίες θερμότητας και σταθερή ψύξη.
 • Προσθήκη του τομέα παραγωγής δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (MDI) στο σύστημα ποσοστώσεων HFC.
 • Επισήμανση για τον έλεγχο, τον περιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS).
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού και στατικού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, με δυναμικό θέρμανσης (GWP) του πλανήτη ίσο με 2.500 ή μεγαλύτερο.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2030 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ίσο με 150 ή μεγαλύτερο.
 • Από το 2025, οι χειριστές σουλφουρυλοφθορίδιου θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, το σουλφουρυλοφθορίδιο μετά από τον υποκαπνισμό
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2030, απαγορεύεται η χρήση του ουλφουρυλοφθορίδιου μετά τη συγκομιδή και την επεξεργασία ξύλου και προϊόντων ξύλου, εκτός δραστηριότητες φυτοϋγείας.
 • Οι απαγορεύσεις προϊόντων και εξοπλισμού που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό θα ισχύουν και για τις εξαγωγές τους από την Ένωση σε τρίτες χώρες
 • Η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα, να εγκρίνει για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μέγιστη περίοδο τεσσάρων (4) ετών όσον αφορά την εξαίρεση υδρογονανθράκων από το σύστημα ποσοστώσεων για χρήση σε ειδικές εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού.
 • Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να τηρούν αρχεία σχετικά με την επιχείρηση που πραγματοποιεί τη διαμετακόμιση και θα κατάσχουν και θα δημεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που εισάγονται ή εξάγονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με την οδηγία 2021/0422(COD)για το περιβαλλοντικό έγκλημα
 • Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν:

α)   πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής

β)  την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών στην εγκατάσταση παραγωγής

γ)   την απόδειξη ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές

δ) την απόδειξη της καταστροφής ή ανάκτησης τυχόν ποσότητας εκπεμπόμενου τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις απαιτήσεις

 • Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά και να πωλούν χύδην φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνον εφόσον:

α)   οι επιχειρήσεις είτε διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης είτε απασχολούν πρόσωπα που διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης και

β) οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης ή έχουν εξουσιοδοτήσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

 • Υποχρεωτική εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού και αύξηση της τιμής της ποσόστωσης στα 5€, με περιοδικές αυξήσεις με την πάροδο του χρόνου για να αντιστοιχούν στα βήματα σταδιακής μείωσης.
 • Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι τα γενικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα είναι διαθέσιμα στο κοινό

 

 

Για να δείτε αναλυτικά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 πατήστε εδώ

Για να δείτε με λεπτομέρεια τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τα φθοριούχα αέρια πατήστε εδώ

 

Οι παρούσες τροπολογίες είμαι μία ακόμα πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) εντός των απαιτήσεων του European Green Deal strategy για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για το έτος 2050 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και μείνετε μπροστά από τις εξελίξεις της νομοθεσίας.