Τελευταίες Εξελίξεις

Δημοσίευση νέου Κανονισμού (ΕΕ) για την κυκλοφορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

23 Οκτωβρίου 2020

Από 1 Φεβρουαρίου 2021 μπαίνει σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

περισσότερα

NEW WEBINAR: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων UFI & Κοινοποίηση PCN

20 Οκτωβρίου 2020

Ενημέρωση για τις απαιτήσεις του Κανονισμού CLP σε ότι αφορά τις αλλαγές που έρχονται από 1-1-2021 και αφορούν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων και το τρόπο εκπλήρωσής τους μέσα από πρακτική εξάσκηση.

περισσότερα

Προθεσμίες Επικαιροποίησης Φακέλου REACH

19 Οκτωβρίου 2020

Νέος εφαρμοστικός κανονισμός για τον REACH που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020 ορίζει προθεσμίες για την επικαιροποίηση των φακέλων REACH σε περίπτωση αλλαγής ή νέων στοιχείων.

περισσότερα

NEW WEBINAR: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων UFI & Κοινοποίηση PCN

30 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τις απαιτήσεις του Κανονισμού CLP σε ότι αφορά τις αλλαγές που έρχονται από 1-1-2021 και αφορούν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων και το τρόπο εκπλήρωσής τους μέσα από πρακτική εξάσκηση.

περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

15 Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα: «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄  1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)»

περισσότερα