Τελευταίες Εξελίξεις

NEW WEBINAR: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας: Δομή, Υποχρεώσεις & Προσαρμογή στο Νέο Κανονισμό 2020/878

19 Νοεμβρίου 2020

Ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ/SDS/MSDS) περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες μιας ουσίας ή ενός μείγματος. Οι πληροφορίες αφορούν την επικινδυνότητα, τις οδηγίες χρήσης, τη διάθεση στο τέλος της ζωής, τη μεταφορά, τα μέτρα πρώτων βοηθειών, τα μέτρα πυρόσβεσης και τον έλεγχο της έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στην ουσία ή το μείγμα.

περισσότερα

2 νέοι κανονισμοί τροποποιούν την διαδικασία κοινοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN)

18 Νοεμβρίου 2020

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, εκδόθηκαν οι δύο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί, οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο πακέτο τροποποιήσεων του Κανονισμού 1272/2008 και ειδικά του παραρτήματος VIIΙ που αφορά την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων:

περισσότερα

Το SCIP είναι εδώ! Λιγότερο από 70 ημέρες απομένουν για την εφαρμογή του!

2 Νοεμβρίου 2020

Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη. Οι καταχωρήσεις αντικειμένων με ουσίες υψηλής ανησυχίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να ξεκινήσουν να υποβάλλουν πληροφορίες για τα αντικείμενα που διαθέτουν στην αγορά τα οποία φέρουν ουσίες υψηλής ανησυχίας άνω των ορίων κοινοποιώντας τα εν λόγω αντικείμενα στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

περισσότερα

Δημοσίευση νέου Κανονισμού (ΕΕ) για την κυκλοφορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

23 Οκτωβρίου 2020

Από 1 Φεβρουαρίου 2021 μπαίνει σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

περισσότερα

NEW WEBINAR: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων UFI & Κοινοποίηση PCN

20 Οκτωβρίου 2020

Ενημέρωση για τις απαιτήσεις του Κανονισμού CLP σε ότι αφορά τις αλλαγές που έρχονται από 1-1-2021 και αφορούν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων και το τρόπο εκπλήρωσής τους μέσα από πρακτική εξάσκηση.

περισσότερα