Αεροπορικές Μεταφορές: IATA – Dangerous Goods Regulations (DGR) – Category 3

Ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αεροσκάφους ή των ατόμωνπου επιβαίνουν σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, η αεροπορική μεταφορά αυτών των επικίνδυνων υλικών απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και κατάλληλο χειρισμό.

Η SustChem S.A., έχοντας πιστοποιημένο σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς αεροπορικών μεταφορών (Πιστοποίηση:IATA–DangerousGoodsRegulations (DGR) –Category 3 ) είναι σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αεροπορικώς:

• Την καθοδήγηση των αρμόδιων υπαλλήλων για την χωρίς καθυστερήσεις προετοιμασία των εμπορευμάτων προς μεταφορά, με εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας.

• Ορθή εφαρμογή των Κανονισμών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων της ΙΑΤΑ.
• Προσδιορισμό των επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία:
Απαγορεύονται για αεροπορική μεταφορά, ή
Επιτρέπονται για αεροπορική μεταφορά εφαρμόζοντας τους Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών, ή
Εξαιρούνται μερικώς ή ολικώς από τους Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών.
• Προσδιορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων συσκευασίας και των ειδικών οδηγιών συσκευασίας ή επιβεβαίωση ότι αυτές έχουν τηρηθεί.
• Προσδιορισμό της κατάλληλης σήμανσης και επισήμανσης της συσκευασίας των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί.
• Ορθή συμπλήρωση του απαραίτητου εγγράφου μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Shipper’s Declaration for dangerous goods) ή επιβεβαίωση ότι συμπληρωθεί σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς.
• Αναγνώριση των περιορισμών αποστολής επικίνδυνων εμπορευμάτων που θέτουν διάφορες χώρες ή αεροπορικές εταιρείες.