2 νέοι κανονισμοί τροποποιούν την διαδικασία κοινοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN)

18 Νοεμβρίου 2020

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, εκδόθηκαν οι δύο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί, οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο πακέτο τροποποιήσεων του Κανονισμού 1272/2008 και ειδικά του παραρτήματος VIIΙ που αφορά την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων:

 • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1676 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με τα κατά παραγγελία χρώματα
 • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1677 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας των απαιτήσεων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία.

Οι βασικές τροποποιήσεις των κανονισμών αφορούν τις ομαδοποιήσεις:

 • Ομάδα εναλλάξιμων συστατικών – Interchangeable Component Group – ICG:
  Αφορά την ομαδοποίηση συστατικών με τις ίδιες τεχνικές λειτουργίες, την ίδια ταξινόμηση για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους και τις ίδιες τοξικολογικές ιδιότητες.
 • Τυποποιημένες Συνθέσεις – Standard Formulas -SF:
  Αφορά μείγματα με τυποποιημένη σύνθεση όπως ορίζει ο Κανονισμός για: Τσιμέντο, Γύψινο Συνδετικό Υλικό, Έτοιμο Σκυρόδεμα
 • Καύσιμα – Fuels:
  Όμοια προσέγγιση ομαδοποίησης με τις τυποποιημένες συνθέσεις, μόνο που ως κριτήριο τίθεται το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας: Βενζίνη, LPG, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, κηροζίνη, μαζούτ και άλλα
 • Κατά παραγγελία χρώματα – Bespoke Paints:
  Αφορά συστήματα χρωματισμού και επιτρέπει την αναγραφή των UFI των συστατικών αντί του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.
Δείτε όλα τα deadline που σας αφορούν εδώ.