Η Εταιρεία

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην SUSTCHEM ENGINEERING ΠΑΝ. Δ. ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ – ΠΑΝ. Γ. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε.” (εφεξής και χάριν συντομίας SUSTCHEM ENGINEERING), εταιρεία καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8669701000 και έδρα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα, Τ.Κ. 11251, Ελλάδα.

O εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο επισκέπτης/ χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Όλες οι επωνυμίες και τα σήματα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων τους.

 

Περιορισμός ευθύνης εταιρείας

Η SUSTCHEM ENGINEERING  δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο οποιωνδήποτε πληροφοριών, απόψεων, συμπερασμάτων ή συστάσεων περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και, εξαιρουμένης της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ του νόμου, η SUSTCHEM ENGINEERING δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη/χρήστη, επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της SUSTCHEM ENGINEERING ή όχι.

H Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την SUSTCHEM ENGINEERING κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H SUSTCHEM ENGINEERING δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Η SUSTCHEM ENGINEERING διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επίσης, η SUSTCHEM ENGINEERING δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς ιούς (virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

 

Προστασία ιδιωτικής ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπους, γραφικά, εικόνες, δεδομένα και προγράμματα, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είτε ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της SUSTCHEM ENGINEERING είτε έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης τους στην τελευταία.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν µέρει, αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SUSTCHEM ENGINEERING.

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των σηµάτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/ μέλος δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της, ούτε να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η SUSTCHEM ENGINEERING έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Ο χρήστης/επισκέπτης/ μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την SUSTCHEM ENGINEERING προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 

Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες

Η SUSTCHEM ENGINEERING  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την παρούσα ιστοσελίδα.
Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η SUSTCHEM ENGINEERING σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η SUSTCHEM ENGINEERING δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η SUSTCHEM ENGINEERING διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Η SUSTCHEM ENGINEERING θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.