Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Διαχείριση Έργων

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι στην ουσία μία μορφή εξωτερικής χρηματικής ενίσχυσης και απευθύνονται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να παράγουν νέα τα προϊόντα ή υπηρεσίες, να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα κ.α.. Τα κριτήρια χρηματοδότησης,  αν και διαφέρουν κατά περίπτωση, σε γενικές γραμμές αφορούν: θέματα ορθής / νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης, βιωσιμότητας της επένδυσης, εμπειρία των μετόχων και των εργαζομένων μιας επιχείρησης στο αντικείμενο της επένδυσης, βαθμού καινοτομίας που εισάγεται με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση κ.α..

Οι υπηρεσίες που παρέχει η SustChem περιλαμβάνουν:

Βασικό σχεδιασμό της επένδυσης – έργου, επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου
Προαξιολόγηση της πρότασης με βάση τα κριτήρια βαθμολόγησης
Σύνταξη – τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης συνοδευόμενης από το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο
Παρακολούθηση και καθοδήγηση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την τελική εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης

Τα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία η εταιρεία μας εξειδικεύεται είναι: