Φαρμακοεπαγρύπνηση

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκου έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν, συλλέγουν, αξιολογούν και αναφέρουν όλα τα ανεπιθύμητα περιστατικά κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής φάσης τους φαρμάκου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η SustChem Engineering περιλαμβάνουν:

Σύνταξη του αρχείου του Συστήματος της Φαρμακοεπαγρύπνησης (PSFM File)
Ορισμός του Συστήματος ποιότητας της Φαρμακοεπαγρύπνησης
Εγγραφή της εταιρείας στην ηλεκτρονική βάση της Eudravigilance
Συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή, μέσω Eudravigilance,  των αναφορών ασφάλειας ατομικών περιστατικών  (ICRS)
Υπεύθυνος επικοινωνίας σε 24-ωρη βάση
Προετοιμασία έναντι επιθεωρήσεων του συστήματος  φαρμακοεπαγρύπνησης