Υποχρέωση καταχώρησης & κοινοποίησης πληροφοριών για ουσίες SVHC σε αντικείμενα | Κοινοποίηση SCIP

Η υποχρέωση κοινοποίησης SCIP καλύπτει όλα τα αντικείμενα (από μόνα τους ή ως εξαρτήματα) που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και περιέχουν σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών (Άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγία (ΕΕ) 2018/851)

Ενδεικτικά, η υποχρέωση αφορά κλάδους όπως λευκά είδη, συσκευές, συσκευασίες, οχήματα, αλουμινοβιομηχανίες, συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης ενέργειας

Η πλατφόρμα ανοίγει Οκτώβριο 2020 και η προθεσμία καταχώρησης του λεγόμενου φακέλου SCIP στον ECHA είναι 5 Ιανουαρίου 2021

Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ορισμένες νομικές υποχρεώσεις κατά REACH για τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών υψηλής ανησυχίας (Candidate List) σε αντικείμενα