Υποχρέωση καταχώρησης & κοινοποίησης πληροφοριών για ουσίες SVHC σε αντικείμενα | Κοινοποίηση SCIP

Η υποχρέωση κοινοποίησης SCIP καλύπτει όλα τα αντικείμενα (από μόνα τους ή ως εξαρτήματα) που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και περιέχουν σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών προς αδειοδότηση (Άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, Άρθρο 33 REACH).

Ενδεικτικά, η υποχρέωση κοινοποίησης SCIP αφορά κλάδους όπως λευκά είδη, συσκευές, συσκευασίες, οχήματα, αλουμινοβιομηχανίες, βιομηχανία σκαγιών από μόλυβδο, φυσιγγίων με μόλυβδο, κ.α.

Η πλατφόρμα άνοιξε τον Οκτώβριο του 2020 και η ισχύς της υποχρέωσης ξεκινά από 5 Ιανουαρίου 2021.

Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ορισμένες νομικές υποχρεώσεις κατά REACH για τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών υψηλής ανησυχίας (Candidate List) σε αντικείμενα, για παράδειγμα να ενημερώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα για τις εν λόγω ουσίες.