Περιβάλλον

Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Διενέργεια Μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και εκπομπών, Σύνταξη αναφορών προς τις αρμόδιες αρχές.

Περισσότερα

Αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων & Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων

Χωροταξική Αξιολόγηση,  Ολικός σχεδιασμός, Σύνταξη μελετών αδειοδότησης όλων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας & Επικινδυνότητας (SEVEZO), Σύνταξη Κανονισμών λειτουργίας Εγκαταστάσεων (εκρηκτικών κ.λπ.)

Περισσότερα

Χημικές Υπηρεσίες

Παροχή όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κυκλοφορία κάθε είδους χημικών προϊόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και τα επιμέρους Εθνικά Δίκαια. (REACH, CLP, SDS κ.α.)

Περισσότερα

Αδειοδότηση Νέων Τροφίμων

Ελάτε να προσδιορίσουμε μαζί τις υποχρεώσεις των προϊόντων σας και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διάθεσή τους.

Περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης & Πιστοποιήσεις

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων όπως  ISO 22716, ISO 13485, ISO 50001, ISO 26000, SA 8000, ISO 27001 κ.α.-Πιστοποίηση και επισήμανση προϊόντων και υπηρεσιών (CE, ROHS, ERP, ελληνικό σήμα κ.α.).

Περισσότερα

Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ

Τεχνικός Ασφαλείας, Γιατρός Εργασίας, Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Μελέτες ΑΤΕΧ & SEVESO, Μετρήσεις επιβαρυντικών παραγόντων στο χώρο εργασίας.

Περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορών

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για την οδική (ADR), σιδηροδρομική (RID), θαλάσσια (IMDG) και αεροπορική μεταφορά (IATA).

Περισσότερα

Ασφάλεια & Υγιεινή

Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων για όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες, Μετρήσεις Βλαπτικών παραγόντων, Εκτίμηση δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και σύνταξη μελετών ATEX, Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Περισσότερα

Αειφορία

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών και μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (Carbon & Water Footprint), Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών για την πιστοποίηση βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RED 2009/28.

Περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη & ΕΚΕ

Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Βιωσιμότητας, Σύνταξη Απολογισμού ΕΚΕ, Ανάπτυξη Στρατηγικής Υπεύθυνης Επικοινωνίας.

Περισσότερα

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Παροχή συνόλου διαδικασιών ανίχνευσης, αξιολόγησης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων περιστατικών, στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Περισσότερα

Τοξικολογία

Τοξικολογικές εκθέσεις φαρμακευτικών, καλλυντικών, πρόσθετων τροφίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως απαιτούνται, σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές ή έπειτα από επιθεωρήσεις ή ελέγχους.

Περισσότερα

Μετρήσεις & Αναλύσεις

Μετρήσεις  χημικών, φυσικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών παραμέτρων, καθώς και παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή των εγκαταστάσεων. Διάθεση ειδικού διακριβωμένου κινητού και σταθερού εξοπλισμού για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων.

Περισσότερα

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Ενεργειακοί έλεγχοι, Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, Net metering, Υπηρεσίες επιλογής παρόχου ενέργειας, Χρηματοδότηση και διαχείριση έργων ενεργειακών παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Διαχείριση Έργων

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας, Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, Ένταξη έργων και ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Περισσότερα

Προώθηση Συμφερόντων – Διαπραγμάτευση – Διοίκηση (lobbying)

Οργάνωση και διοίκηση Συνδέσμων επιχειρήσεων για την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων μελών. Εκπροσώπηση επιχειρήσεων σε Συνδέσμους, κοινοπραξίες, Τεχνικές Επιτροπές κ.λπ. Προώθηση θέσεων Συνδέσμων και Επιχειρήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα

SustChem Care – 24h Emergency Response Center

Τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 24h – 365 ημέρες ετησίως, μέσω μιας ομάδας κατάλληλα εκπαιδευμένων  στελεχών.

Περισσότερα

SustChem Institute – Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών

Παροχή στοχευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων, μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, με στόχο τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις.

Περισσότερα

Κοινοποίηση SCIP

Aναγνωρίση υποχρεώσων κατά REACH και SCIP και υποστηρίξει στην διαδικασία συλλογής των όλων απαραίτητων τεχνικών δεδομένων. Υποβολή φακέλου SCIP, ενημέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας και κοινοποίηση στον ECHA.

Περισσότερα

SAFETYInCLUSIVE

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο «επιβίωσης» για τα ξενοδοχεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση του COVID-19.

Περισσότερα