Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ

Για τον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων, μέτρων και μέσων ασφαλείας, οι επιχειρήσεις οφείλουν να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων, καθώς και γιατρό εργασίας αν ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Οι υπηρεσίες της SustChem ΕΞΥΠΠ καλύπτουν πανελλαδικά τα θέματα που σχετίζονται με την Ασφάλεια και Υγιεινή στους εργασιακούς χώρους ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Μελέτη συμβατότητας χημικών προϊόντων για την ασφαλή συναποθήκευση
Μελέτες SEVESO
Εκπαίδευση στελεχών με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, webinars
Εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος READ