Υπηρεσίες Αγροχημικών

Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Έχοντας σημαντική εμπειρία στην καταχώριση/αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξειδίκευση που εκτείνεται από την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις κανονιστικές σας υποχρεώσεις έως την προετοιμασία και την υποβολή πλήρων φακέλων για τη δραστική ουσία και την έγκριση προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, η Sustchem S.A είναι σε θέση να καλύψει κάθε σας ανάγκη και να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων που έχετε κάθε φορά. Μάθετε περισσότερα εδώ.
 • Κατάρτιση τεχνικών φακέλων τόσο για δραστικές ουσίες όσο και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 •  Συντονισμός έργων: Αναγνώριση και αξιολόγηση πληρότητας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροχημικά.
 • Ανάλυση κόστους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων) και της προετοιμασίας φακέλους καταχώρισης
 • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής μελέτης και προετοιμασίας φακέλου
 • Υποβολή φακέλων στα πλαίσια ζωνικής αξιολόγησης
 • Ανανεώσεις αδειών έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και δραστικών ουσιών (Άρθρο 43 (ΕΚ) 1107/2009).
 • Υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης μέσω Αμοιβαίας αναγνώρισης
 • Έλεγχος και τροποποιήσεις Ετικετών
 • Επικοινωνία με τις Αρχές και τους αρμόδιους αξιολογητές.

 

Περί Λιπασμάτων

Αδειοδότηση λιπασμάτων Νέου Τύπου

Η κυκλοφορία λιπασμάτων Νέου τύπου απαιτεί την αδειοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά με την κατάθεση αντίστοιχου φακέλου με τα απαιτούμενα έντυπα, σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή. H SustChem SA μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας, συγκεκριμένα:

 • Να προβεί στην ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Να εκδώσει Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων στην ελληνική γλώσσα.
 • Να προσδιορίσει το περιεχόμενο της ετικέτας για την Ελληνική αγορά.
 • Καταχώρηση του προϊόντος στο Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων του Γενικού χημείου του κράτους, εφόσον το προϊόν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο.
 • Να βοηθήσει στη συγκέντρωση στοιχείων αν δεν είναι διαθέσιμα από τους Παραγωγούς.
 • Να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης μέχρι την οριστική χορήγηση έγκρισης και να παραστεί ενώπιον των αρχών σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

 

 Έλεγχος ορθότητας επισήμανσης βιοδιεγερτών / εδαφοβελτιωτικών

Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών (βιοδιεγέρτες) και εδαφοβελτιωτικά, επιτρέπεται να τίθενται στην αγορά, με σκοπό την εμπορία και τη χρήση τους στη Γεωργία, υπό τον όρο ότι θα χαρακτηρίζονται, θα επισημαίνονται και θα αναφέρουν στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος ως ακολούθως: Είδος, σύνθεση, κατάλληλη (ορθή) χρήση κατ’ είδος εδάφους και φυτού, δοσολογία καθώς και εποχή χρήσης.

H SustChem SA μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας και ορθότητας των ετικετών και της σήμανσης εν γένει τέτοιων προϊόντων. Τέλος, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (βάσει των Κανονισμών EK 830/2015 για τα ΔΔΑ, 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP) στην Ελληνική γλώσσα για κάθε τελικό προϊόν, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα.