Συστήματα Διαχείρισης & Πιστοποιήσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχει η SustChem περιλαμβάνουν:

Ορθή Πρακτική στη Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004
Safety & Quality Assessment System – SQAS
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και πιστοποίησης της αειφορίας
Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων σε Αστέρια και Κλειδιά
Υλικά πρωτογενούς συσκευασίας για ιατρικά είδη – Ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του ISO 9001:2008, με αναφορά στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) – ISO 15378
Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αγροτουρισμού – ISO 1417
Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
Πιστοποίηση ROHS (Οδηγία 2011/65/ΕΕ)
Ελληνικό Σήμα – Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/Α/2012)
Oικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες (GreenKey)
Σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου – ISO 31000
Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης – Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – EN 15224
Ιατρικά εργαστήρια – Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας -ISO 15189
Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας – ISO 39001
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ISO 26000
Αειφορική Δασική Διαχείριση – FSC/PEFC
Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – ΕΛΟΤ 1429
Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα – ISO 28000
Υπηρεσίες διαχείρισης Παρασίτων και Επιβλαβών οργανισμών – EN 16636