Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η SustChem αναλαμβάνει την πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση, που ανάλογα με το μέγεθος και την κατάταξη μιας δραστηριότητας περιλαμβάνει:

Ετήσια καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Ετήσια καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων