Μετρήσεις & Αναλύσεις

Η SustChem διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) (αρ. 1264).

 

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό διακριβωμένο κινητό και σταθερό εξοπλισμό για την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων:

 

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων διαπιστευμένων εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την διενέργεια κάθε είδους αναλύσεων όπως: φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές.