Μετρήσεις & Αναλύσεις

Η SustChem διαθέτει ειδικό διακριβωμένο κινητό και σταθερό εξοπλισμό για την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων:

 

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων διαπιστευμένων εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την διενέργεια κάθε είδους αναλύσεων όπως: φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές.