Κέντρα Δηλητηριάσεων

Άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ

Τι ισχύει σήμερα (ΕΜΧΠ)

Το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) επιβάλει στους εισαγωγείς και στους μεταγενέστερους χρήστες, που διαθέτουν προϊόντα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία (πχ ερεθιστικά) ή επικίνδυνα ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες (πχ εύφλεκτα), να παραδίδουν πληροφορίες που αφορούν την λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων για καταστάσεις εκτάκτου κινδύνου στις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Για την Ελλάδα, ο αρμόδιος εθνικός φορέας είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και η παραλαβή των πληροφορίων γίνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). Εν συνεχεία τα δεδομένα του ΕΜΧΠ διατίθενται στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Τι αλλάζει (Eu PCN)

Ο Κανονισμός 542/2017/ΕΚ, αποτελεί τροποποίηση του Κανονισμού CLP, και αφορά ειδικά την εφαρμογή του Άρθρου 45 αυτού. Ο Κανονισμός 542/2017/ΕΚ εναρμονίζει τα δεδομένα που θα απαιτούνται από όλα τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 45. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει αναλάβει να διευκολύνει την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων του Κανονισμού 542/2010/ΕΚ, παρέχοντας τεχνογνωσία αλλά και τεχνικά μέσα. Ο νέος Κανονισμός επιβάλει την καταχώρηση περισσότερων στοιχείων για τα προϊόντα συγκριτικά με το ΕΜΧΠ αλλά και επιβάλει την αναγραφή επί της ετικέτας ενός ειδικού κωδικού – που θα αντιστοιχεί στην καταχώρηση της φόρμουλας.

Ο Νέος Κανονισμός

Ο Νέος Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από το 2020 και έχει αρκετές μεταβατικές διατάξεις ανάλογα τη χρήση των προϊόντων (βιομηχανική, επαγγελματική, ευρύ κοινό). Βάσει του νέου Κανονισμού οι καταχωρήσεις θα έχουν ειδικό μορφότυπο, το Poison Centres Notification format ή PCN format, και θα καταχωρούνται σε ειδική πλατφόρμα, την Poison Centre Notification portal – PCN portal.

Ο Κανονισμός εισάγει αρκετές νέες βασικές έννοιες. Ενδεικτικά:

 

Unique Formula Identifier (UFI) – Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου

Αποτελεί ένα μοναδικό 16ψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί σε μία φόρμουλα προϊόντος
και θα πρέπει να φαίνεται επί της ετικέτας των προϊόντων.

 

European Product Categorisation System (EuPCS) – Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων

Το σύστημα θα περιγράφει τη βασική σκοπούμενη χρήση του προϊόντος (πχ. Κόλλα, βερνίκι, απορρυπαντικό ρούχων. Το σύστημα περιλαμβάνει περίπου 250 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες ιεραρχούνται σε 5 βαθμίδες ανάλογα με: Προϊόντα έτοιμα προς χρήση ή προς περεταίρω επεξεργασία Χημικά προϊόντα ή βιοκτόνα/φυτοπροστατευτικά Χρήση (μονωτικά, απορρυπαντικά, χρώματα, δομικά υλικά, καύσιμα, προϊόντα ηλεκτρονικού κτλ.).Περεταίρω πληροφορίες για τη χρήση και τον τρόπο εφαρμογής.

 

Απαραίτητα δεδομένα για PCN

Το PCN format απαιτεί αρκετά περισσότερα στοιχεία για το προϊόν και τα συστατικά του, συγκριτικά με την καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. Ενδεικτικές πληροφορίες που απαιτούνται είναι η πλήρη εκατοστιαία σύνθεση των προϊόντων σε εύρη (ακόμη και των μη επικίνδυνων συστατικών, η ταξινόμηση βάσει Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP), τοξικολογικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία (LD50, OECD test reports, κτλ.), φυσικοχημικά δεδομένα (μορφή, χρώμα, συσκευασία, pH), κατηγορία προϊόντος σύμφωνα με το EuPCS και άλλα.

Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε και οι μεταγενέστεροι χρήστες του προϊόντος να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν σωστά τα προϊόντα τους.

 

 

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Νέου Κανονισμού

 

 

 

 

 

 

 

PCN in a nutshell
Οι βασικές ενέργειες που πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις είναι:

 

 

1. Προσδιορισμός υποχρεώσεων

• Ποιος ο ρόλος στην εφοδιαστική αλυσίδα?
• Ποιες οι υποχρεώσεις?
• Ποιες οι μεταβατικές διατάξεις?

2. UFI

• Δημιουργία του Μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης Τύπου ανά προϊόν (ή ομάδα προϊόντων)

 

3. Συλλογή Απαιτούμενων Στοιχείων από την εφοδιαστική αλυσίδα

• Στοιχεία επιχείρησης
• Σύνθεση, Τοξικολογικά δεδομένα, φυσικοχημικές ιδιότητες
• UFI συστατικών ή προιόντος
• Συσκευασία & Επισήμανση, PCS

4. Εξαιρέσεις/ Ειδικές περιπτώσεις

• Περιορισμένη κοινοποίηση
• Ομαδική κοινοποίηση

 

5. Δημιουργία και καταχώρηση Ηλεκτρονική Καταχώρησης

• Η καταχώρηση γίνεται με εναρμονισμένο μορφότυπο, Eu PCN format.
• Η καταχώρηση γίνετε μέσω IUCLID ή μέσω του PCN portal ή μέσω διεσυστημικής επικοινωνίας.

6. Επικαιροποίηση πληροφοριών

• Αλλαγές στην εμπορική ονομασία, στη συσκευασία, στα τοξικολογικά δεδομένα απαιτούν επικαιροποίηση καταχώρησης