Ασφάλεια & Υγιεινή

Η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων οφείλει να διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων από κινδύνους κάθε φύσης (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κ.λπ.)