Ασφάλεια Μεταφορών

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς από συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις.

 • Τη συμφωνία ADR για την οδική μεταφορά.
 • Τον κανονισμό RID για τη σιδηροδρομική μεταφορά.
 • Τον κανονισμό ΙΜDG για τη θαλάσσια μεταφορά και IMDN για τους πλωτούς ποταμούς.
 • Τις διατάξεις της ΙΑΤΑ για την αεροπορική μεταφορά.

Και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η απασχόληση ΣΑΜΕΕ είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική, σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές.

Η SustChem παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ
Αεροπορικές Μεταφορές: IATA – Dangerous Goods Regulations (DGR) – Category 3

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και παράλληλα να διευκολύνεται η εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του εκτελεί τακτικούς ελέγχους για θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα ελέγχει τα εξής ζητήματα:

 • Γενικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.
 • Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Γενικοί όροι μεταφοράς και αποθήκευσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Ενδείξεις και ετικέτες μεταφοράς.
 • Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών και του προσωπικού φορτοεκφόρτωσης.
 • Έγγραφα πορείας και πιστοποιητικά μεταφοράς.
 • Σύνταξη οδηγιών ασφάλειας

Έχει την υποχρέωση να συντάσσει ετήσια αναφορά προς τη διοίκηση της επιχείρησης ως προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων την οποία κοινοποιεί προς την Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και προς την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Οι αναφορές φυλάσσονται επί πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών, κατόπιν αίτησής τους.