Αειφορία

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η SustChem στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας περιλαμβάνουν::

Διατήρηση ισοζυγίων μάζας αειφόρων και μη αειφόρων ποσοτήτων βιομάζας, βιοκαυσίμων και βιορευστών

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη (Auditors και GHG Verifiers) βάσει των περισσοτέρων διαθέσιμων συστημάτων Πιστοποίησης της Αειφορίας.

Έχοντας εκπονήσει διαγνωστικές μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Footprint) για αρκετές επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς και έχοντας διαχειριστεί την πιστοποίηση της αειφορίας βιοκαυσίμων τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η SustChem αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για την επιτυχή πιστοποίηση της εταιρείας σας και κυρίως την αποτελεσματική διαχείριση της αειφορίας των βιοκαυσίμων.