Choose your language
Υπηρεσίες Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 - Επιμέρους χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Helpdesk

carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε όλα το τελευταία νέα των υπηρεσιών μας αλλά και χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της αγοράς.
Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 - Επιμέρους χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Προκηρύχθηκε με το ΦΕΚ 3215 Β'/30-12-2011 το πρόγραμμα που αφορά την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων "Συνέργειας & Δικτύωσης" του Επενδυτικού Νόμου 3908/11. Πρόκειται συγκεκριμένα για την προκήρυξη Ειδικού Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3908/2011.

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας - δικτύωσης τα οποία λειτουργούν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων - κοινών δράσεων, οι οποίες μεμονωμένες ή συνδυαστικά:

  • αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή
  • αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση ή
  • συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της οικονομίας που ενισχύονται από τον Νόμο 3908/2011 (π.χ. βιοτεχνίες, ΑΠΕ, Ξενοδοχεία, logistics, θερμοκήπια κα). Επίσης, μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε επιπλέον τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ 3215/30-12-2011 και ενδεικτικά είναι: παραγωγή ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα, εμπόριο, υπηρεσίες εστίασης, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες κλπ.

Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 20% ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ως 10% Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ( πχ Επιμελητήρια, Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών κ.α.)

Δράσεις - Δαπάνες

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανομής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά..

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό καθώς επίσης και κατηγορίες άυλων δαπανών όπως το κόστος για συμμετοχή σε εκθέσεις.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτικών σχεδίων δεν προβλέπεται η ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιχορήγηση ή/και leasing.

Τα ποσοστά επιχορήγησης ή /και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είναι όμοια με τα ποσοστά ενίσχυσης όπως αυτά αναφέρονται στον Ν.3908/2011 και μπορούν να φτάσουν έως το 50% του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου. Οι άυλες δαπάνες αφορούν μόνο ΜΜΕ και υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς.

Προϋπολογισμός

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός υποβολής είναι οι 200.000 ευρώ και ο μέγιστος τα 20.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής και του εξωτερικού δανεισμού μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 25% του επιλέξιμου/ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνίας Υποβολής

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς που αναφέρεται μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 30-01-2012 έως 30-03-2012.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει στα 3 έτη με δυνατότητα παράτασης έως 1 έτος και εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του επενδυτικού σχεδίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής η οποία ανέρχεται στο 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος.