Choose your language
Υπηρεσίες Πιστοποιήσεις

Helpdesk

carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε όλα το τελευταία νέα των υπηρεσιών μας αλλά και χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της αγοράς.
Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

ISO 22716:2007

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική στις Εταιρείες Καλλυντικών

GMP_logoΤο Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού καλλυντικών, τα οποία κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το πρότυπο ISO 22716 εισάγει μια προσέγγιση του συστήματος διαχείρισης που περιλαμβάνει την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και μεταφορά των καλλυντικών προϊόντων. Ενσωματώνει επίσης, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

cosmeticsΟ νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα 1223/2009/ΕΚ, με υποχρεωτική εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες που εμπλέκονται στη βιομηχανία καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

Η SUSTCHEM ENGINEERING διαθέτει την τεχνογνωσία και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να προετοιμάσει την επιχείρησή σας στην εφαρμογή των καλών βιομηχανικών πρακτικών και να αποκτήσει το πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης.

 

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Στο σημερινό παγκοσμιοποιήμενο περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας κατά την παραγωγή και εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες καθορίζουν τις προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE (CE Mark) προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκή Αγορά, είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε εκτός Ε.Ε.

Τι είναι η σήμανση CE;
H σήμανση CE είναι μία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήμανση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Πρόκειται για δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν του έχει υποβληθεί στις σε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμασίες και διαδικασίες και συμμορφώνεται με ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και εκφράζονται με Θεσπισμένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Γιατί είναι απαραίτητη η σήμανση CE;

  1. ΔΙΧΩΣ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, κι επομένως δίχως να συμμορφώνεται ένα προϊόν με όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ.
  2. Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές και εγχώριες διατάξεις που προβλέπουν την κυκλοφορία του.
  3. Αποτελεί απόδειξη της ποιότητας και των επιδόσεων του προϊόντος σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Από ποιόν τίθεται η σήμανση CE;
Από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του (π.χ. εισαγωγέας σε περίπτωση εισαγωγής προϊόντων από χώρε εκτός Ε.Ε.) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αν το προβλέπει η αντίστοιχη οδηγία, από τον υπεύθυνο για την διάθεση του προϊόντος στην κοινότητα.

Ποια προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σήμανσης CE;

1.

Εργαλεία και συσκευές Χαμηλής Ηλεκτρ. Τάσης

2006/95/EC (ex-73/23/EEC)

2.

Απλά δοχεία σε Υψηλή Πίεση

2009/105/EC (ex.87/404/EEC)

3.

Παιχνίδια

2009/48/EC ,88/378/EEC,93/68/EEC

4.

Δομικά Υλικά

89/106/EEC,93/68/EEC

5.

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Συσκευών

2004/108/EC

6.

Μηχανήματα, μηχανισμοί

2006/42/EC

7.

Εξοπλισμός Προσωπικής Προστασίας

89/686/EEC ,93/68/EEC ,93/95/EEC, 96/58/EC

8.

Μη αυτόματα όργανα ζύγισης

2009/23/EC (ex. 90/384/EEC)

9.

Ενεργείς εμφυτευόμενες ιατρικές συσκευές

90/385/EEC,93/42/EEC, 93/68/EEC, 2007/47/EC

10.

Συσκευές αερίου

2009/142/EC (ex-90/396/EEC)

11.

Λέβητες ζεστού νερού

92/42/EEC, 93/68/EEC, 2004/8/EC, 2005/32/EC

12.

Εκρηκτικά για αστική χρήση

93/15/EEC

13.

Ιατρικές συσκευές

93/42/EEC, 98/79/EC

14.

Συσκευές σε πιθανώς εκρηκτικό περιβάλλον

94/9/EC

15.

Σκάφη αναψυχής

94/25/EC, 2003/44/EC

16.

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικά

95/16/EC

17.

Συσκευές υπό πίεση

97/23/EC

18.

In vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές

98/79/EC

19.

Ραδιοφωνικός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός

1999/5/EC

20.

Εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων κινούμενες με καλώδια

2000/9/EC

21.

Όργανα Μέτρησης

2004/22/EC

22.

Ναυτικός εξοπλισμός

96/98/EC

23.

Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση

2000/14/EC

24

Πυροτεχνήματα

2007/23/EC

25.

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

2010/35/EU, 1999/36/EC

Η Sustchem Engineering, είναι πλαισιωμένη από έμπειρο προσωπικό με άρτια γνώση της Ευρωπαϊκής κι Ελληνικής Νομοθεσίας και των τεχνικών απαιτήσεων, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης, τη σύνταξη όλων των απαιτουμένων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και τον συντονισμό των ελέγχων συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Συνεργάζεται με περισσότερα από 10 Εργαστήρια Ελέγχων και Φορείς Επιθεώρησης και Ελέγχου, όπως Κρατικούς Οργανισμούς Ελέγχου Υλικών, Οργανισμούς Τεχνικών Ελέγχων και άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Οδηγία 2009/28/EC η οποία εναρμονίσθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 4062/2012 ΦΕΚ 70 A'/30.3.2012, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γνωστή ως RED, επιβάλει την πιστοποίηση της αειφορίας των βιοκαυσίμων που παράγονται/εισάγονται στην Ε.Ε.. Βάσει της Νομοθεσίας, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας ώστε να λαμβάνουν κρατική ενίσχυση ή για να προσμετρούνται στους υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα κριτήρια επιβάλουν περιορισμούς στη παραγωγή πρώτων υλών που προορίζονται για τη παραγωγή των βιοκαυσίμων και βιορευστών, συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να έχουν παραχθεί από εδάφη:

  • Με υψηλή αξία βιοποικιλότητας όπως πρωτογενή δάση, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές προστασίας σπανίων απειλούμενων ή και υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών κ.α.
  • Υψηλών αποθεμάτων άνθρακα όπως υγροβιότοποι, συνεχώς δασωμένες περιοχές.
  • Που είχαν χαρακτηριστεί ως τυρφώνες.

Επιπλέον η εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% έναντι της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Για τις μονάδες που είναι σε λειτουργία προ της 23ης Ιανουαρίου 2008, η απαίτηση εφαρμογής ξεκινά την 1η Απριλίου 2013.
Για τις μονάδες μετά την 23/1/2008 η απαίτηση αρχίζει από το 2012.
Στη συνέχεια η απαίτηση θα ανέλθει σε 50 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 και σε 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 19η Ιουλίου 2011 αναγνώρισε 7 Συστήματα Πιστοποίησης της βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων που ισχύουν και στα 27 κράτη μέλη.

Η SUSTCHEM Engineering έχοντας πολυετή εμπειρία στα θέματα ποιότητας βιοκαυσίμων, ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) και στις πιστοποιήσεις συστημάτων, είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης της αειφορίας των βιοκαυσίμων που παράγουν ή εισάγουν.

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες