Choose your language
Υπηρεσίες Κλιματική αλλαγή – Carbon Footprint Κλιματική αλλαγή – Carbon Footprint

Helpdesk

carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε όλα το τελευταία νέα των υπηρεσιών μας αλλά και χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της αγοράς.
Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

Κλιματική αλλαγή – Carbon Footprint
CarbonFootprintHeader


ΜΕΤΡΗΣΤΕ
και
ΠΡΩΤΟΠΟΡΗΣΤΕ!

CarbonFootprintFoot Η εταιρία μας, SustChem Engineering σαςκαλεί να εκτιμήσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα – "carbon footprint" και να ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ στον κλάδο σας!

Συνεργαστείτε μαζί μας για να ενισχύσετε τη φήμη του οργανισμού σας, να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να εξοικονομήσετε κόστος & πόρους σε ειδικά προγράμματαπου περιλαμβάνουν:
  1. Εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος από εξειδικευμένο προσωπικό
  2. Υπολογισμό κόστους μερικής ή πλήρους αντιστάθμισης ρύπων CO2
  3. Σύναψη συμφωνίας σε πρόγραμμα αντιστάθμισης, για να είναι το προϊόν σας "ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ"

Τι είναι η κλιματική αλλαγή;

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς την μέση κατάσταση του κλίματος ή την μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας.Τι είναι το "φαινόμενο του θερμοκηπίου";

CarbonFootprintQ2Ανθρωπογενείς δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης, με τη διαδικασία που είναι γνωστή ως «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων "αερίων του θερμοκηπίου". Αέρια του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs), το μεθάνιο (CH4),το υποξείδιο του αζώτου (N20), το τροποσφαιρικό όζον (O3).

Η κλιματική αλλαγή απειλεί με ερημοποίηση πολλές περιοχές του πλανήτη και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής . Με το πρωτόκολλο του Κιότο, η ΕΕ δεσμεύθηκε να μειώσει τις εκπομπές κατά 20% έως το 2010 σε σύγκριση με το 1990. Προτεραιότητα δόθηκε στην μείωση του CO2 που εκπέμπεται από πλήθος δραστηριοτήτων.

Τι είναι το "Carbon Footprint – Αποτύπωμα εκπομπών CO2";

Με τον όρο "carbon footprint" εννοούμε την αποτίμηση της επίδρασης που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στην κλιματική αλλαγή. Σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα των "αερίων του θερμοκηπίου" που παράγονται από την καθημερινή μας ζωή, όπως χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρισμού, θέρμανση, μεταφορές. Το «carbon footprint» αποτελεί τη μέτρηση όλων των αερίων του θερμοκηπίου που παράγουμε ατομικά ή συλλογικά (δραστηριότητα, εταιρία, χώρα) και έχει μονάδες μέτρησης tn (ή kg) ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, CO2e. Ένα αποτύπωμα CO2 συνίσταται από δύο μέρη, το "άμεσο" αποτύπωμα από τις κύριες δραστηριότητες και το "έμμεσο" αποτύπωμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα τις έννοιες. Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει ένα τυπικό "carbon footprint" για ένα άτομο του αναπτυγμένου κόσμου.

CarbonFootprintQ3

1. Το άμεσο – πρωτεύον αποτύπωμα είναι η μέτρηση των άμεσων εκπομπών CO2 από την καύση των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της κάθε τοπικής κατανάλωσης ενέργειας και μέσων μεταφοράς (πχ. αυτοκίνητα, αεροπλάνα) και απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο γράφημα. Μπορούμε να έχουμε άμεσο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που "απασχολούν" το άμεσο αποτύπωμα.

2. Το έμμεσο – δευτερεύον αποτύπωμα είναι η μέτρηση των έμμεσων εκπομπών CO2 από τον κύκλο ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά – οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και το τέλος ζωής τους και απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα στο γράφημα. Για να το εκφράσουμε πιο απλά – «όσο πιο πολύ καταναλώνουμε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται το αποτύπωμά μας».

Τι σημαίνει "Carbon Neutral – Κλιματικά ουδέτερο";

CarbonFootprintQ4Ένα προϊόν, μία υπηρεσία ή ένας οργανισμός μπορεί να γίνει "carbon neutral", μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και αντισταθμίζοντας τις υπόλοιπες, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μηδενίζει το αποτύπωμα.

Ένα "Carbon Neutral" πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  • Αποτίμηση εκπομπών CO2 – Carbon assessment με μετρητές, αισθητήρες ή υπολογιστικά με χρήση κατάλληλων βιβλιογραφικών συντελεστών και software
  • Μείωση εκπομπών CO2 – Carbon reducing με πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρμογή νέων πολιτικών
  • Αντιστάθμιση εκπομπών CO2 – Carbon offsetting, δηλαδή "μηδενισμός" του ανθρακικού αποτυπώματος που απέμεινε μετά τη μείωση.
Μείωση αποτυπώματος με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ – CSR Corporate Social Responsibility) αποτελεί μια δυναμική παράμετρο στη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

CarbonFootprintQ5


Οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές για το περιβάλλον, μεταξύ αυτών και η αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενισχύουν την εικόνα της επιχείρησης , αυξάνουν το μερίδιο της στην αγορά και την κερδοφορία της, προσελκύουν δε τους «καλύτερους» πελάτες και εργαζομένους.

Τι σημαίνει "αντιστάθμιση";

CarbonFootprintQ6Είναι προφανές ότι ακόμη και αν υιοθετηθούν οι κατάλληλες πρακτικές από μέρους μιας επιχείρησης, οι εκπομπές CO2 δεν μπορούν να μηδενιστούν.

Έτσι, εάν μας ενδιαφέρει να γίνουμε "κλιματικά ουδέτεροι", ΑΦΟΥ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ πρώτα το αποτύπωμά μας, το εναπομείναν πρέπει να το αντισταθμίσουμε.

Δηλαδή, να συνεισφέρουμε οικονομικά σε επενδύσεις αναπτυσσόμενων χωρών που δεν έχουν υπογράψει το πρωτόκολο του Κιότο, για έργα όπως τα αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, έργα αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας κ.ά.

Έτσι, η εκπομπή του CO2, το αποτύπωμα μετά τις βελτιώσεις αντισταθμίζεται με τη μείωση των εκπομπών σε άλλη χώρα και κατά αυτό τον τρόπο η δραστηριότητα ή το προϊόν μας γίνεται κλιματικά ουδέτερο.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ