Τελευταίες Εξελίξεις

REACH-2018 Tips: Λιγότερο από 50 ημέρες έχουν απομείνει για να ολοκληρώσετε τις καταχωρήσεις σας

Οι χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ σε ετήσια ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου πρέπει να είναι καταχωρημένες.

Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης είναι στις 31 Μαϊου 2018.

περισσότερα

Άρθρο 48, CLP: Διαφήμιση και e-shops

”Κάθε διαφήμιση μείγματος που ταξινομείται ως επικίνδυνο ή καλύπτεται από το άρθρο 25, παράγραφος 6 που επιτρέπει στα μέλη του ευρέος κοινού να συνάπτουν σύμβαση αγοράς χωρίς να έχουν δει την ετικέτα, αναφέρει τον ή τους τύπους κινδύνου που αναγράφονται στην ετικέτα.”

~ Άρθρο 48 (2) του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
περισσότερα

9η ATP του CLP: Lyral

Η ουσία Lyral συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο ουσιών με εναρμονισμένη ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP 1272/2008. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση του Lyral είναι Ευαισθητοποιητικό για το δέρμα κατηγορία 1Α, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα χημικά προϊόντα που εμπίπτουν στον CLP (καθαριστικά, αρωματικά χώρου κτλ.) και περιέχουν Lyral σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,01% οφείλουν να φέρουν ειδική επισήμανση. περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες, ορίζοντας οριακές τιμές έκθεσης (Occupational Exposure Limit – OEL).

Αυτές οι οριακές τιμές θέτουν μια μέγιστη συγκέντρωση για την παρουσία χημικής ουσίας που προκαλεί καρκίνο στον αέρα στο χώρο εργασίας.
περισσότερα

Flexible Solutions for your Energy Performance Needs!

Τέσσερις μήνες έχουν απομείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (10/7/2018) του πρώτου ενεργειακού ελέγχου για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Η SustChem Engineering, της οποίας το στελεχιακό δυναμικό απαρτίζεται από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Ελεγκτές, αναλαμβάνει την υποστήριξη οποιασδήποτε κατηγορίας ενεργειακών ελέγχων, διαθέτοντας το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό υποβάθρο, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό.

περισσότερα