Ενεργειακοί Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

1 Σεπτεμβρίου 2017

Το Θεσμικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζεται στόχος εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% έως το 2020. Η Ε.Ε. στα πλαίσια της χάραξης της στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 (Energy Efficiency Directive) θέτει τρεις βασικούς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030:

  • Τουλάχιστον 40% μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)
  • Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο
  • Τουλάχιστον 27% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Μέσω της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζεται ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Energy Efficiency Directive καθορίζει δέσμη πολιτικών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας, από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση, ενώ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνικούς στόχους, καθεστώτα και προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία, μέσω του Νόμου 4342/2015 και της ΚΥΑ 178679/2017, όπου θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.