Ασφάλεια και Υγιεινή: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες

16 Απριλίου 2018

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες, ορίζοντας οριακές τιμές έκθεσης (Occupational Exposure Limit – OEL).

Αυτές οι οριακές τιμές θέτουν μια μέγιστη συγκέντρωση για την παρουσία χημικής ουσίας που προκαλεί καρκίνο στον αέρα στο χώρο εργασίας.

Βενζόλιο

Tο βενζόλιο είναι γενοτοξικό καρκινογόνο, το οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί λευχαιμία. Η άποψη της Risk Assessment Comittee (RAC), που είναι η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, είναι ότι για να υπάρξει ένα όριο στις έμμεσες (δηλ. Όχι άμεσα επιβλαβείς για το DNA) γενοτοξικές επιδράσεις του βενζολίου στους εργαζομένους, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο όριο επαγγελματικής έκθεσης.

Η RAC εκτιμά ότι προτεινόμενο OEL, ή 0,16 mg/m3, θα προστατεύσει τους εργαζομένους από τη λευχαιμία καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Ακρυλονιτρίλιο

Επίσης η RAC γνωμοδότησε για τη θέσπιση επαγγελματικού ορίου έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο, ένα μονομερές που χρησιμοποιείται σε πολλά πλαστικά. Η χημική ουσία είναι καρκινογόνος στα τρωκτικά, αλλά τα ανθρώπινα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν την αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης ακρυλονιτριλίου στους εργαζόμενους και των αυξημένων επιπέδων καρκίνου σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Η ανάλυση μηχανισμού (ΜoA) της σχετιζόμενης με το ακρυλονιτρίλιο ογκογονικότητας είναι περίπλοκη και θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλαπλούς μηχανισμούς, σύμφωνα με τη γνώμη της RAC. Οι περισσότερες αξιολογήσεις έχουν θεωρήσει το συγκεκριμένο χημικό ως καρκινογόνο που δεν επιδέχεται κατωφλική τιμή- όριο (no threshold carcinogen) αλλά η επιτροπή σημειώνει οτι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που συνδέουν το οξειδωτικό στρες με την καρκινογέννεση. “Ο συγκεκριμένος μηχανισμός υποδεικνύει μη γραμμική κινητική (non-linear dose -response)” αναφέρει το πρόρισμα της επιτροπής..

Η RAC προτείνει OEL για το ακρυλονιτρίλιο 0,45 ppm ή 1 mg/m3.

Νικέλιο και ενώσεις του

Αν και το νικέλιο δεν έχει δείξει σαφείς καρκινογόνες επιδράσεις σε σχετικές μελέτες σε ζώα, ορισμένες ενώσεις νικελίου έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες τόσο στα τρωκτικά όσο και στους ανθρώπους.

Η επιτροπή, βασιζόμενη στις φλεγμονώδεις και κυτταροτοξικές επιδράσεις στους πνεύμονες, χρησιμοποίησε ξανά την προσέγγιση ανάλυσης μηχανισμού καρκινογονικότητας MoA.

H RAC προτείνει OEL 0,005 mg/m3 για αναπνεύσιμη σκόνη και 0,03 mg/m3 για εισπνεόμενη σκόνη.

Προτάσεις για νέα OEL

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην Οδηγία για τους Καρκινογόνους και Μεταλλαξιγόνους Παράγοντες (Dir 2004/37/EC). Έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι πέντε καρκινογόνοι παράγοντες που έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία των εργαζομένων:

  • Κάδμιο και οι ανόργανες ενώσεις του.
  • Βηρύλλιο και ενώσεις ανόργανου βηρυλλίου.
  • Το αρσενικό οξύ και τα άλατά του, καθώς και οι ανόργανες ενώσεις του αρσενικού.
  • Φορμαλδεΰδη
  • 4,4′-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) (ΜΟΟΑ).

Τα πρώτα τρία καρκινογόνα που απαριθμούνται παραπάνω χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή και διύλιση του καδμίου, η κατασκευή μπαταριών νικελίου-καδμίου, η μηχανική επίστρωση, η χύτευση ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια, η ηλεκτρονική, τα χημικά, η κατασκευή, η υγειονομική περίθαλψη, η πλαστική ύλη και η ανακύκλωση.

Η καθιέρωση OEL για τους παραπάνω παράγοντες υποστηρίχτηκε από όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και στις γνωμοδοτήσεις της τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.